PiS - konstytucja 2010.pdf

środa, 21 marca 2018

Bunt sędziówNominaci Zbigniewa Ziobry na prezesów sądów nie wytrzymują środowiskowej presji i rezygnują ze stanowisk

Renata Grochal

Sędzia Grzegorz Gała ma 48 lat, od 21 lat orzeka. Spotykamy się w Wydzia­le Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Ło­dzi, gdzie na co dzień wydaje wyroki. Ostatnio - w sprawie łódzkiego dru­karza, który odmówił wydrukowa­nia plakatu organizacji LGBT. Gała utrzymał wyrok skazujący, uznając, że drukarz nie miał prawa odmówić świadczenia, do którego jest zobo­wiązany, ale odstąpił od wymierzenia kary. Kasację od wyroku zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Argumentował, że narusza on konstytucyjną zasadę wolności su­mienia. Po tym wyroku Gała z listów przysyłanych do sądu dowiedział się, że jest lewakiem. Chociaż poglądy ma konserwatywne.
   Postawny mężczyzna w granatowej marynarce z dumą pokazuje przypinkę sędziowskiego stowarzysze­nia Themis, do którego niedawno się zapisał. To jedna z dwóch - obok Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia - organizacji sędziow­skich, które twardo sprzeciwiają się demolowaniu konstytucji przez PiS i podporządkowaniu sądów ministrowi sprawiedliwości. Iustitia apelowała do sędziów, żeby nie obejmowali stanowisk po preze­sach i wiceprezesach odwoływanych wbrew opinii sędziów i bez podania wiarygodnych przyczyn.
Z plakatu w jednym z gabinetów w łódzkim sądzie: „Wzywamy wła­dze państwowe do zaprzestania działań niszczących fundamenty demokratycz­nego państwa prawa, podpo­rządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyj­nym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom”.

wtorek, 20 marca 2018

Żyrandol na brukuPiS zainwestowało w młodzież. Wychowali sobie zastępy kandydatów gotowych do bycia karabinem maszynowym partii - mówi były premier Marek Belka

Rozmawia Aleksandra Pawlicka

NEWSWEEK: Jako premier mówił pan w Sejmie: „Do roboty!”. Co dziś powiedziałby pan posłom?
MAREK BELKA: Dziś to chyba by mnie wygwizdali.
Ale gdyby?
- „Po rozum do głowy! Czas najwyższy, panie i panowie”. Sejm stał się maszynką do głosowania. Nikt nie dyskutuje treści ustaw, liczy się tylko tempo. Efekt jest taki jak w przypadku nieszczęsnej usta­wy o IPN, która doprowadziła do zderze­nia ze ścianą.
Jeśli chodzi o ustawę o IPN, to rządzący nie próbują gasić tego pożaru.
- Bo jak ktoś nie potrafi posługiwać się gaśnicą czy wodą, to używa do gaszenia benzyny. Na nasze nieszczęście robi to także sam premier.
Jak ocenia pan zamianę Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego?
- Na początku byłem bardzo pozytyw­nie nastawiony, bo - jakby to powiedzieć - siermiężność wójciny została zastąpiona ogładą kogoś, kto wydawał się nie odstawać od kolegów i koleżanek w Radzie Europej­skiej. Ucieszyło mnie też towarzyszące re­konstrukcji rządu rozdzielnie ministerstw finansów i rozwoju, które PiS połączyło początkowo w jakiś koszmarny moloch. Poza tym nominacje w ministerstwach go­spodarczych przyjęte były przez wszyst­kich bardzo dobrze. Tylko że sedno tych zmian nie dotyczyło ekonomii. Nie po to Morawiecki został premierem.
A po co?
- Aby obłaskawić elektorat centrowy i muszę przyznać, że ten plan wyda­wał mi się trafiony. Tuż przed objęciem stanowiska Mateusz Morawiecki wziął udział w pogrzebie minister Haliny Wasilewskiej-Trenkner i wygłosił przemówienie bez żadnej kartki, cieplej­sze, niż można było się spodziewać. Do­cenił zasługi koleżanki, choć pochodziła z innej politycznej bajki. Pomyślałem: „Szacunek. Pani Szydło takie słowa pew­nie nie przyszłyby do głowy”.

poniedziałek, 19 marca 2018

Stan nadzwyczajnyMamy nową Krajową Radę Sądownictwa. A może nie mamy. Profesorowie Strzembosz i Zoll wydali oświadczenie, że decyzje nowej KRS będą prawnie nieważne. A za chwilę obsadzi ona ponad pięćset wakatów w sądach. I Sąd Najwyższy. Ci sędziowie będą wydawali wyroki.

Prawo i Sprawiedliwość nie martwi się prawnymi konse­kwencjami tego, co robi. Bo dla PiS prawne konsekwencje nie są ważne. Ważne są konsekwen­cje polityczne. Wszelkie inne poniesiemy my - społeczeństwo. I Polska. Mamy już Trybunał Konstytucyjny, w którym są­dzą osoby niebędące sędziami. I którym rządzą osoby wybrane na te funkcje z po­gwałceniem pisowskiej ustawy oraz kon­stytucji. Ten Trybunał wydaje wyroki (?) i inne rozstrzygnięcia. Ważne czy nie? Mamy słynne głosowanie „kolumnowe” w Sejmie. Mamy szereg ustaw przyjętych z naruszeniem regulaminu Sejmu i Sena­tu. Ważnych?
   I co my, ludzie przywiązani do prawa i praworządności, mamy z tym zrobić? Uprzeć się, że to akty prawnie nieważ­ne, i jak PiS - za dwa, sześć, dziesięć lat - straci władzę, to my to wszystko odkrę­cimy? Tylko jak?
   Czy może powinniśmy te wyroki-niewyroki, decyzje-niedecyzje, ustawy-nieustawy uznać, jak dziś uznajemy skutki decyzji np. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wydawanych w stanie wojennym, uzna­nym przecież przez TK (sprzed „dobrej zmiany”) za wprowadzony bezprawnie? Sytuacja jak w biblijnej przypowieści o są­dzie króla Salomona nad dwiema kobieta­mi wyrywającymi sobie dziecko. Ktoś w tej grze musi się zachowywać odpowiedzial­nie. I nic nie wskazuje, by był to PiS.
   Tylko że my nie mamy króla Salomo­na, który mógłby przywrócić sprawiedli­wość. Musimy żyć z tym, co jest.
   A jest powrót Marca ‘68. Jak wtedy: PiS „oczyszcza” kolejne instytucje. Wprawdzie nie pod hasłem eliminacji „syjonistów”, ale też chodzi o osoby niewłaściwego, bo niepisowskiego. pochodzenia. Tydzień temu, w przeddzień rocznicy Marca, PiS z Kukiz’ 15 powołały swoich przedstawicieli do KRS: 15 sędziów, z których 12 wysunę­li sędziowie zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości lub sędziowie awansowa­ni niedawno przez ministra-prokuratora Zbigniewa Ziobrę na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów. Taki tryb zgłaszania i wyboru wskazuje, że wybrano osoby uza­leżnione od władzy PiS.
   Opozycja nie wzięła udziału w tym procederze. Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) porównała w sejmowym wystąpieniu sędziów pomazańców PiS i Kukiz’15 do marcowych docentów: osób, którzy po Marcu ’68 zastąpili na uczel­niach wyrzuconych z nich naukowców.

niedziela, 18 marca 2018

Powtórka z propagandyNieprawdy, półprawdy, niedorzeczności i niekończące się samochwalstwo władzy. Dlaczego tak wielu Polaków ani to drażni, ani żenuje; przeciwnie - wydaje się im podobać? Skąd ta nieodporność na propagandę?

Każda władza uprawia propagan­dy; dzisiejsza w Polsce tym się wy­różnia. że nie ukrywa bynajmniej, iż robi to intensywnie, instytu­cjonalnie, za grube pieniądze. Właśnie powołano tzw. zespół do spraw szybkiego reagowania na wpadki wize­runkowe, czyli propagandowe pogotowie ratunkowe. A istnieje już przecież potężna sieć „leczenia" Polaków i nie-Polaków z ja­kichkolwiek wątpliwości co do wielkości naszego narodu oraz poczynań obecnej władzy - od Polskiej Fundacji Narodowej (na której koncie z początkiem lutego fi­gurowały 243 min zł z daniny nałożonej na państwowe spółki) po media, przez  nieuwagę nazywane? jeszcze niekiedy publicznymi (w tym TVP, zasilonej latem 2017 r. 800 min zł tzw. pożyczki wprost z budżetu).

sobota, 17 marca 2018

Autodestrukcja,Trochę wstyd,Od zwycięstwa do zwycięstwa,Pryzmat z nosa,Jak bida, to do Żyda,Patchwork,Młockarnia i Niemożliwe jest możliweAutodestrukcja

Co krok katastrofa. Lista wpadek, błędów i kosz­marnych pomyłek popełnianych przez polskie władze jest coraz dłuższa, ale to nie zła passa. To PiS-owskie DNA.
   Błędy są, także w polityce, rzeczą normalną, jednak PiS ma problem nie z błędami, lecz z zapewniającym równowagę błędnikiem. Popełniane przez PiS błędy nie są odstępstwem od normy, ale normą. Najpierw, kilka tygodni temu, sprokurowanie bez jakiegokolwiek sensownego powodu kryzy­su w relacjach z Izraelem i Ukrainą. Potem serial „Pazerność władzy”. Wreszcie tąpnięcie w relacjach z USA. Już grubo po­nad miesiąc PiS jest w totalnej defensywie i nic nie wskazuje na to, że wkrótce to się zmieni. A nawet jak się zmieni, to na chwilę, po której pojawią się błędy jeszcze większe, bo wszyst­kie one wynikają z natury tej władzy, mają charakter struktu­ralny i systemowy.
   W PRL po kolejnych zakrętach władze powtarzały: „so­cjalizm tak, wypaczenia nie”. Po którymś kolejnym zakręcie obywatele wiedzieli już, że nie ma mowy o wypaczeniach so­cjalizmu - wypaczeniem był sam socjalizm. Z władzą PiS jest tak samo. To nie jej ekscesy, ale istota. Nie ma więc sensu ha­sło: „dobra zmiana tak, wypaczenia nie”. Wypaczeniem jest sama tzw. dobra zmiana.
   Układ stworzony przez Jarosława Kaczyńskiego nie jest i nie będzie zdolny do samoregulacji i autokorekty. Błędy mu­szą się więc nawarstwiać i kumulować. Korekty nie będzie, bo Kaczyński zaczął od wymontowania z organizmu państwo­wego wszystkich bezpieczników, które mogłyby ograniczyć jego jedynowładztwo. Z prezydenta zrobił marionetkę, pre­mierów zmienia, nie zmieniając ich słabej pozycji, Trybunał Konstytucyjny wykastrował, w sądy uderzył, a media publicz­ne zamienił w swe pudło rezonansowe, sprawiając, że nawet największe głupstwo nazwane będzie znakomitym pomysłem i doskonałym ruchem. Żadnej kontroli, żadnej krytyki, żad­nej polemiki. Kaczyński uczynił z całego aparatu państwowe­go swoją strefę komfortu. Aparat stuknie obcasami, wykona polecenia, uśmiechnie się przymilnie i zaklaszcze. Pełna ob­sługa pana i władcy.

piątek, 16 marca 2018

Poobijany premierTak się dziwnie plotą losy polityków, że po monachijskiej wpadce światowego Mateusza Morawieckiego wielu członków PiS zatęskniło za swojską Beatą Szydło.

Paradoks polega na tym, że premier miał. m.in. dzięki znajomości angielskiego, wzmacniać naszą soft power na arenie międzynarodowej, a to właśnie angielszczy­zna premierowi zaszkodziła. W świat poszło, że Morawiecki mówił o polskich i żydowskich sprawcach i Holokaustu, gdy odpowiadał na pytanie dziennikarza o nową ustawę o IPN.
  - Jako polityk jest mniej dojrzały niż Szydło. Z gubiła go pewność siebie uważa posłanka PiS. A polityk z otoczenia Jarosława Ka­czyńskiego dodaje: Usnął  w nim polityk, a obudził się publicysta. Nawet Kornel Morawiecki, ojciec premiera i lider wspierającego rząd koła poselskiego, radził synowi, by przeprosił za postawienie w jednym szeregu Niemców, Polaków i Żydów (i żeby na drugi raz Mateuszowi towarzyszył tłumacz), ale bezskutecznie.
   Jednym z podstawowych celów wymiany Szydło na Morawieckiego była poprawa wizerunku Polski w świecie. Pierw­sze sto dni nowego rządu, do których powoli się zbliżamy, było z tego punktu widzenia spektakularną klęską. Na drugi plan ze­szły w prawdzie kłopoty z  Komisją Europejską w sprawie prawo­rządności, ale stało się tak nie dzięki udanej ofensywie w Bruk­seli, lecz przez wybuch konfliktu dyplomatycznego z Izraelem i USA. Forsowana przez resort Zbigniewa Ziobry nowelizacja ustawy o IPN została uchwalona w najgorszym możliwym ter­minie (co przyznają publicznie rządzący) i wbrew sugestiom naszego największego sojusznika.
   Z informacji podanych m.in. przez onet.pl wynika przy tym, że w rządzie panuje bałagan, a przepływ informacji jest ograniczony i opóźniony. To obciąża nie tylko Ministerstwo Sprawiedliwości i MSZ, lecz i samego premiera, który ma czuwać nad całością. Nie pomagają sprzeczne deklaracje polityków o mocy ustawy IPN - w tym samym czasie słyszeliśmy, że ustawa będzie stosowana i niestosowana.

czwartek, 15 marca 2018

Między prawdą a DziębąMiały być poważne zarzuty pod adresem kandydata PO na prezydenta Warszawy, wyszła kilkudniowa zadyma medialna, w wyniku której najbardziej skompromitował się sam oskarżający. Dawni znajomi mówią o jego taktyce: „Ziarnko prawdy i galaktyka zmyśleń”. Z„ nawróconego” rycerza, który ujawnia brudy dawnej władzy, pozostał tylko szantażysta. Im więcej wiemy o Michale Dziębie, „złotym chłopcu Platformy”, tym bardziej groteskową jawi się on postacią

 Marek Pyza Marcin wikło

Kokaina, sex party, romans z pracownicą biura, przyję­cie „pod stołem” 150 tys. zł na kampanię wyborczą w 2009 r. - takie zarzuty Michał Dzięba ni stąd, ni zo­wąd sformułował pod adresem Rafała Trzaskowskiego 21 lutego. Jego wpis na Facebooku podjęły wszystkie media. Wyglądało to na mocny cios wymie­rzony w kandydata PO na prezydenta Warszawy. Tym mocniejszy, że z Dziębą dobrze się znają. Przez rok pracowali w brukselskim biurze, gdy Trzaskow­ski był europosłem, a Dzięba załatwia- czem przeróżnych spraw w otoczeniu najważniejszych polityków Platformy.
Nazywano go nawet „pierwszym ka­drowym skarbu” - bo działał zwłaszcza w obszarze państwowych spółek, które nadzorował jego pryncypał.

FANTASTA Z SiECI
Gdy przed dwoma tygodniami rozpo­czął atak na Trzaskowskiego, polityk PO natychmiast stwierdził, że to wszystko bzdury, a Dziębę czeka proces. Mijały dni, były minister cyfryzacji pozwu nie składał. Do prokuratury poszedł za to (5 marca) Dzięba. Na briefingu bez ogródek oświadczył dziennikarzom, że jego celem jest wyeliminowanie Trzaskowskiego z życia politycznego. Zaczyna się więc głębsze prześwietlanie oskarżającego. Dopiero wtedy się oka­zuje, że jego wiarygodność jest krucha.
   Ale najpierw cofnijmy się o kilka tygodni.
   Pod koniec ub.r. Michał Dzięba nagle uaktywnił się w mediach społecznościowych, jego wpisy stały się publiczne. Spójrzmy na najciekawsze. Ocenia, że sekretarz generalny PO zwariował, za Grzegorza Schetynę jest mu wstyd, a rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz powinna zwrócić pieniądze za Noakowskiego 16. Uderza przede wszystkim w dawnych politycznych kolegów.
   11 stycznia publikuje... spis treści sta­tutu ruchu społecznego „Obywatele dla Polski”. Skrót tej nazwy znajdu­jemy w wielu jego wpisach. Wreszcie Dzięba pojawia się w koszulce z logo organizacji, która. nie istnieje. Pod tą nazwą działa na Facebooku jakaś grupa z Kłodzka (wspierająca „Kluby Obywatelskie” Platformy) i kolejna - nieaktywna od listopada. Dzięba nie ma z nimi nic wspólnego.
   12 stycznia nasz bohater ogłasza światu, że odbył „bardzo dobre, przy­padkowe spotkanie w garażu hotelu Hilton” z szefem CBA. Ernest Bejda miał mu obiecać, że „inteligentny pracownik CBA wysłucha historii korupcji profe­sora Gawlika przez prezesa KGHM Herberta Wirtha”. Jak wynika z naszych informacji, o swojej „rozmowie” z Bejdą Dzięba poinformował nawet... samego premiera, wysyłając mu wiadomość za pomocą jednej z aplikacji mobilnych.
   Są powody, by podejrzewać, że mamy do czynienia z fantastą i internetowym trollem. Ale idźmy dalej.
   13 stycznia Dzięba publikuje zdjęcie sugerujące, że to okładka planowanej książki. Tytuł: „Moja Platforma. Historia jednej partii”. Poniżej autorzy: Michał Dzięba, Marcin Rosół, Piotr Nisztor, Warszawa 2019. W komentarzach od­zywa się Marcin Rosół (b. szef gabinetu politycznego ministra sportu Mirosława Drzewieckiego, skompromitowanego w aferze hazardowej). Stanowczo prosi, by usunąć jego nazwisko, choć nazywa Dziębę swoim przyjacielem. Nisztor (dziennikarz „Gazety Polskiej” i TV Re­publika) nie reaguje. Oficjalnie w spra­wie Dzięba vs Trzaskowski pojawi się dopiero za miesiąc.
   W międzyczasie Dzięba objawi nam się jeszcze jako zwolennik Zbigniewa Ziobry, Jarosława Kaczyńskiego i słu­chacz Radia Maryja. Dwa dni później opowie o rzekomych perwersjach Ra­fała Ziemkiewicza.
   Pod jego wpisami coraz częściej na­potykamy komentarze od dawnych znajomych w stylu: „Jakbyś potrzebo­wał porady lekarskiej, daj znać. Masz ogromne problemy sam ze sobą”.

środa, 14 marca 2018

Odwrót na froncie wschodnimNa Wschodzie mamy już tylko wrogów i byłych przyjaciół. Doktryna Giedroycia wylądowała na śmietniku. Pustkę po nim wypełniają nacjonaliści: Kijowa nie znoszą, w Moskwie się podkochują

Polski dyplomata: - Niech pan spróbuje zapytać w MSZ: „A jaka Rosja by nam odpowiadała? Do czego dążymy? Żeby była demokratyczna i silna? A może autory­tarna, ale słaba? A może podzielona?”.
   - I co usłyszę?
    - „Rosja ma nam oddać wrak”. Nie ma żadnej innej koncepcji. Ambasador dostaje wytyczne z centrali - oczekiwa­nia, cele, jakie ma osiągnąć, sprawy, ja­kie ma załatwić; krótko mówiąc, czego MSZ od niego chce.
   - To oczywiste.
   - Wie pan, co dostał jeden z moich znajomych, szef placówki w jednym z krajów na Wschodzie? Kawałek swo­jego własnego sprawozdania roczne­go, które wysłał do Warszawy kilka miesięcy wcześniej. Ktoś zrobił ko­piuj wklej i mu odesłał, została nawet literówka.

wtorek, 13 marca 2018

Państwo Tymczasowe


Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią zakorzenioną w społeczeństwie, pewną jego poparcia, więc ciągle boi się reakcji swoich wyborców - mówi Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł, były działacz PiS

Rozmawia Aleksandra Pawlicka

Newsweek: Czy konserwatysta Kazimierz Michał Ujazdowski dobrze się czuje w Polsce 2018 roku?
Kazimierz Michał Ujazdowski:
- Zróbmy na początku jedno zastrzeże­nie: zdecydowałem się ograniczyć ko­mentowanie polityki, więc jeśli czynię odstępstwo, to tylko dlatego, że umówi­liśmy się na rozmowę o stanie państwa. A jeśli tak, to znaczy, że ono wymaga na­prawy.
Jak opisałby pan dzisiejszą władzę? Jest prawicowa, konserwatywna, endecka, populistyczna?
- To władza monopolistyczna, nieefek­tywna i tworzącą państwo tymczasowe. Obliczone na czas panowania politycz­nego kierownictwa PiS pod przywódz­twem Jarosława Kaczyńskiego. I ani chwili dłużej. Krótko mówiąc, to mo­nopol i prowizorka polegające na tym, że usuwa się niezależne instytucje państwowe nieodzowne dla dobrego funkcjonowania Rzeczypospolitej i uza­leżnia je od ośrodka politycznej dyspo­zycji, który znajduje się poza państwem,
w rękach prezesa PiS i jego najbliższego otoczenia.
To władza dla władzy?
- Oglądana okiem zewnętrznym może kojarzyć się ideologicznie z prawicą w sensie odwołań do tradycji narodo­wej, do idei silnego państwa, do wzro­stu pozycji na arenie międzynarodowej. Tyle że w rzeczywistości jest zaprzecze­niem konserwatywnych nurtów polskiej centroprawicy. Myślę o tradycji idącej od Stańczyków do Ruchu Młodej Polski. To tradycja stawiająca na ewolucję, a nie rewolucję, i na uczenie się na własnych błędach. Działania PiS z tak rozumia­nym konserwatyzmem stoją w całkowi­tej sprzeczności.
Na czym polega ta sprzeczność?
- Na pogardzie dla instytucji, bra­ku szacunku dla prawa, zawłasz­czeniu państwa, na ideologii dzielącej wspólnotę. I wreszcie na ze­rwaniu związku między patriotyzmem a zobowiązaniami uniwersalnymi, bo konserwatyzm w polskiej tradycji, od Czartoryskiego poczynając, wyrażał się tym, że potrafił łączyć miłość do ojczyzny z europejskim oddechem, ze zobowiązaniami wobec szerszych wspólnot. A dziś co? Okopanie się, izo­lacja i strach przed wyimaginowanym wrogiem.
Napisał pan o sobie: „Jako konserwaty­sta należę do szkoły, która traktuje pań­stwo jako naturalną instytucję broniącą ładu społecznego i bezpieczeństwa na­rodowego - ani jako wroga, ani jako obiekt bałwochwalstwa”. Czy PiS trak­tuje państwo bałwochwalczo?
- PiS traktuje bałwochwalczo nie pań­stwo, lecz własną formację. Wszystko jest złożone na ołtarzu interesów par­tii. To jest rządzenie poprzez eskala­cję konfliktu społecznego i tworzenie ostrego podziału dzielącego wspólno­tę. W efekcie część społeczeństwa oka­zuje się niegodna partycypacji w życiu narodu. Następuje de facto paraliż państwa.
Konserwatyzm w krzywym zwierciadle?
- Niestety. Upartyjnienie państwa ni­gdy nie usłuży umocnieniu, lecz obez­władnieniu go z negatywnym skutkiem dla obywateli.
Czy to oznacza, że Jarosław Kaczyń­ski jest antypaństwowcem?
- Jego rządy są pozbawione kultury państwowej. Patrząc z punktu widzenia interesu narodowego, są to rządy osła­biające Rzeczpospolitą.

poniedziałek, 12 marca 2018

Sztukmistrz z WrocławiaPremier żongluje swoim majątkiem tak, żeby pokazać z niego tylko to, co chce. Odnaleźliśmy kilka nieruchomości ukrytych przed opinią publiczną - gdy Mateusz Morawiecki dostał propozycję wejścia do polityki, część majątku przepisał na żonę.

Renata Grochal, Wojciech Cieśla

Przedwojenna kamienica przy ul. Oławskiej, eleganckim deptaku w centrum Wrocła­wia, tuż przy zabytkowym rynku: trzy piętra, na elewacji z piaskowca stylizowany napis „Ocularium” - pozostałość po niemieckim salonie optycznym. Na parterze ciastkarnia i sklep z biżuterią.
   - Wiemy, że ma w kamienicy trzy lokale, na spółkę z mężem. Ale nigdy jej nie spotkaliśmy - mówi o Iwonie Morawieckiej pra­cownica sklepu. - Mają pieniądze, to sobie kupują. Największy lokal wynajmują na centrum edukacyjne organizujące kursy zawodowe.
   Sąsiedzi mają dobre informacje, ale nieprecyzyjne: trzy loka­le w zabytkowej kamienicy w 2004 r. kupił od miasta Mateusz Morawiecki, ówczesny członek zarządu banku BZ WBK, a nie jego żona Iwona. Zapłacił niemal 800 tysięcy złotych. Ceny nieruchomości w tej okolicy wa­hają się od 7 do 19 tysięcy za metr - dziś lokale są warte od 2,4 mln zł do nawet 6,7 mln zł.
   Premier Mateusz Morawiecki nie wykazu­je ich w oświadczeniach majątkowych. Wil­li na warszawskim Mokotowie za co najmniej 5 mln zł, w której zamieszkał z rodziną po prze­prowadzce do stolicy, też nie.
   Odkryliśmy dlaczego. Wiemy, w jaki sposób i kiedy Morawiecki żongluje swoim majątkiem tak, aby pokazać opinii publicznej tylko to, co chce.

niedziela, 11 marca 2018

Strach po żydowskuW lutym zapachniało marcem. Żydzi zaczęli się bać Zastanawiają się, co dalej. Czy bezpiecznie słać dziecko do żydowskiej szkoły? A chodzić w kipie? A może najrozsądniej się spakować?

Paweł Reszka

Biblioteka Narodowa. Barek obok czytelni hu­manistycznej. Katarzyna, filozofka, po na­ukowemu roztargniona.
   - Nie mogę nic sensownego napisać od wielu dni.
   - To przez sytuację?
   - Albo przez sytuację, albo znalazłam sobie usprawiedliwienie (śmiech).
   - Opowie mi pani o rodzinie?
    - „O tym” nie wiedział nikt. Babcia o to zadbała. Stworzyła precyzyjną legendę tradycyjnej katolickiej rodziny.
   Legenda zaczęła się sypać z wiekiem babci. Zaczynała mówić w dziwnym, jakby niemieckim języku, a na marginesach gazety, w której rozwiązywała krzyżówki, kreśliła dziwne znaki.
   Kasia: Okazało się, że litery są hebrajskie, a ten niby niemie­cki to jidysz. Ale prawda wyszła inaczej. Miałam 11 lat. Zadałam babci niewinne dziecięce pytanie:
   - Babciu, a jak się nazywali twoi rodzice?
   - No jak? Izrael i Bajzel Lea.
   Nagle moja matka podbiegła do niej: O co chodzi? Co ty po­wiedziałaś o dziadkach?
   Babcia: - Że mieli na imię Ignacy i Rozalia! Wiesz dobrze.
   Po latach Katarzyna odtwarzała historię rodziny z okruchów opowieści i z dokumentów, jakie znalazła w Żydowskim Instytu­cie 11istoryeznym: Dziś wiem, że babcia przeżyła wojnę na fał­szywych papierach. Ukrywała się różnie, nawet w lasach. Matka urodziła się w ziemiance. Z czasem zorientowałam się, że babcia dawała nam rady, które miały nam pomóc przetrwać złe czasy.
   - Jakie?
   - Po pierwsze, wykształcenie. Bo tego nie można odebrać.
I oszczędzanie że zawsze trzeba mieć schowane pieniądze. Bank to bank, ale trzeba mieć coś w szafie na wszelki wypadek. No i że trzeba się chować.

sobota, 10 marca 2018

Jak po kaczce,O wyższości kwietnia nad marcem,Nie wiadomo co,Kiedy Polska była Polską,Upadlanie,Polska, czyli co,Degradacje,Pędzący do tyłu i Jarosław i rock and roll,Jak po kaczce

Suweren docenia upgrade’owaną wersję PRL - Pol­skę Ludową pokropioną wodą święconą - co spra­wia, że PiS może sobie pozwolić na rzeczy, na które wcześniej nikt inny pozwolić sobie nie mógł.
   SLD, jak wiadomo, mógł mniej. PO mogła więcej, ale do czasu. PiS może wszystko. Samoloty dla VIP-ów za miliardy, kosmiczne wydatki z kart służbowych, stanowiska dla ciotek i pociotków, premie wypłacane swoim i sobie - każdy z tych numerów zatrząsłby każdym poprzednim rządem. Po PiS zaś wszystko - excusez le mot - spływa jak po kaczce.
   Co by było, gdyby Donald Tusk, tak jak Jarosław Kaczyń­ski, za pożyczki od prywatnych osób rewanżował się przyzna­wanymi im stanowiskami i premiami? Albo gdyby, jak Beata Szydło, dał dotację na szkołę prowadzoną przez kogoś z ro­dziny? Albo gdyby swoim ministrom i sobie samemu wypłacił ogromne premie tak jak pani Szydło, która zapewne uznała, że słowo „premier” pochodzi od słowa „premie”? Wiadomo, co by było. Minister Nowak złamał sobie kark na zegarku. Tusk ma przechlapane, bo nie załatwił synowi pracy. Najważniej­szym ludziom Platformy do dziś odbijają się ośmiorniczki, choć zdecydowanie większym problemem niż platformerskie ośmiorniczki jest PiS-owska ośmiornica nepotyzmu.
   Oczywiście i o Platformie mówiło się kiedyś tak jak teraz o PiS, że jest teflonowa. Nie poddawała jednak PO tego teflo­nu takim crash testom jak PiS, nie waliła w niego codziennie siekierą tylko po to, by stwierdzić, że siekiera porysowa­na, a teflon nic. Co każe zadać pytanie: dlaczego władza tak pazerna i tak swą pazerność manifestująca jest tak odporna na społeczną złość.
   Mitologizowane ponad miarę badania społeczne w Miast­ku są, mam wrażenie, zwykle interpretowane doskonale na opak. To, że zwolennicy PiS wcale nie są w większości, czy w głównej swej części, społecznie wykluczeni, wynika z sa­mej analizy wyborczych wyników. Wcale nie są też, co bierze się z mylnej interpretacji Miastka - wielkimi demokrata­mi. Z badania wynika raczej, że z łatwością przymykają oko na łamanie demokracji tak długo, jak odbywa się ono za de­mokratycznym parawanem. Wynika jednak z Miastka coś ważniejszego, co wzbudza moją radość i smutek. Radość, bo potwierdza moją intuicję. Smutek, bo przedstawia obraz dość zatrważający. Nie 500+ było źródłem wygranej PiS i fun­damentem trwałości tej władzy. Jest 500+ raczej tej władzy wzmocnieniem. Jej fundamentem zaś jest poczucie wyższo­ści wobec wszystkich słabszych, a przede wszystkim obie­cywana między linijkami, a teraz wykrzykiwana publicznie i realizowana na co dzień polityka zawiści, zemsty, rewanżu. Źródłem autorytaryzmu zdaje się więc nienawiść do autory­tetów.   Przy czym cytowane w badaniu osoby swoim opisem świata szokująco dowodzą skuteczności, z jaką wdrukowywane są w umysły ludzi najbardziej kłamliwe 1 ordynarne kalki, klisze i stereotypy PiS-owskiej propagandy. „Gardzą zwykłymi ludźmi”, „nakradli się”, „stworzyli układ”, „popie­rali korupcję”. Nie ma wprawdzie na razie na tę korupcję do­wodów, ale dowody nie są potrzebne. Wystarczą poszlaki, afera reprywatyzacyjna czy Amber Gold, ale przede wszyst­kim Sowa, dobre wina i ośmiorniczki. Dowody są tu zresztą nieistotne, skoro wyrok opinii publicznej jest, jaki jest.

piątek, 9 marca 2018

Którędy do centrum?Wcześniej czy później, po rewolucji PiS, wyłoni się nowy układ sił. Ten, kto zagospodaruje nowe polityczne centrum, zwycięży. Trzeba je tylko dobrze określić.

Czego się dowiedzieliśmy po społecznych re­akcjach na obecną wojnę polsko-żydowską pod flagą biało-czerwoną? Że jest bardzo źle, a może być jeszcze gorzej. Wygląda bowiem na to, że nie ma już w polskim życiu publicznym żadnego tabu. Wszystkie chwyty są dozwolo­ne i potencjalnie skuteczne w mobilizowaniu wyborców przeciwko wrogom wewnętrznym bądź zewnętrz­nym. Ostatnim tabu, które właśnie z hukiem pękło, był anty­semityzm. Dawniej kojarzony z upiorami pokroju Bubla bądź Tejkowskiego, do prawicowego mainstreamu, nawet szeroko pojętego, nie miał wstępu. Aż do teraz.
   Antysemici wyleźli na powierzchnię, za to do coraz węż­szych nisz spychani są ci, którzy ostrzegają przed strasznymi skutkami niekontrolowanego wstawania z kolan. Uśredniony polski wyborca, ów abstrakcyjny arbiter rozstrzygający, co jest stosowne, a co nie, nagle okazał się prawicowym radykałem. Już nie wzywa polityków do umiaru, nie gani za nadmierne eskalowanie konfliktów, przestał oglądać się na Europę. Zdaje się, że i on pogrążył się w hurrapatriotycznej gorączce, gotów piętnować jakiekolwiek odstępstwo od dominującej normy.

czwartek, 8 marca 2018

Wolny PolakSenator Waldemar Bonkowski to taka esencja PiS. Ale nierozcieńczony przestał być strawny nawet dla Jarosława Kaczyńskiego, który całe lata tolerował bulwersujące wypowiedzi wiernego działacza.

Mówi o sobie, że jest żołnie­rzem frontowym PiS, wol­nym Polakiem, nieogłupionym i niepokornym.
Za Dmowskim - „drugim po Józefie Piłsudskim wielkim Polaku” - lubi powtarzać: „Jestem Polakiem - więc mam obowiązki polskie”. Te obowiązki widzi zaś w walce z: „grabarzami Polski”, „czerwoną zarazą”, „konfidentami”, „try­umfującą tęczową gangreną”... Chętnie wypisuje tego typu hasła na transparen­tach. Bywalcom demonstracji PiS są do­brze znane: bijące po oczach napisy, nie­kiedy uzupełnione fotomontażami, zwykle na żółtawym tle; obraźliwe lub przestrze­gające rodaków - to znak rozpoznawczy Bonkowskiego. Takich banerów natworzył już koło setki; jeździ z nimi po kraju, a zdarza się, że i poza granicami - jak rok temu, kiedy po słynnej brukselskiej poraż­ce rządu PiS (1:27) maszerował po Buda­peszcie z tabliczką: „Mr. Orban. You hurt your polish brothers. Why?!” (Panie Orban, dlaczego rani pan polskich braci?). Rozcza­rowany tym, że prezydent Węgier poparł jednego z jego największych wrogów, czyli Donalda Tuska.
   Właśnie z takiej działalności był dotych­czas znany, nawet we własnej partii, choć przy Jarosławie Kaczyńskim jest od blisko 30 lat - zakładał PC w Kościerzynie, a póź­niej był jednym z pierwszych członków PiS. Szerszej publiczności dał się poznać dopiero w lipcu 2017 r., kiedy obrońców demokracji i niezależności władzy sądow­niczej wyzywał w Senacie od upiorów bol­szewickich, ubeckich wdów, oczadzonych, pożytecznych idiotów. Wówczas PiS nie zareagował. Zresztą, nie było jak - partia musiałaby przecież zacząć od upomnienia samego prezesa, który kilka dni wcześniej wykrzykiwał w Sejmie do posłów opozycji, że są kanaliami i mają zdradzieckie mordy.

środa, 7 marca 2018

Księża zbuntowaniNiszczysz Kościół - słyszą od przełożonych. Księża, którzy krytykują biskupów za bierność i milczenie, traktowani są jak czarne owce. Może dlatego trzymają się razem

Aleksandra Pawlicka

Ksiądz Lemański? - słychać kobiecy głos w telefonie. - Jestem żoną mężczyzny, któ­ry podpalił się na placu Defilad. Czy ksiądz mógłby udzielić mu namaszczenia?
   Ksiądz Lemański nie zastanawia się ani chwili. Wsiada w wysłużony samochód i jedzie do szpitala. Od kiedy biskup nałożył na niego karę suspensy, czyli zabronił noszenia sutanny i odprawia­nia mszy, może udzielać sakramentów tylko w sytuacji zagroże­nia życia. W takiej właśnie jest Piotr Szczęsny.
   Ksiądz odwiedza go przez kilka kolejnych dni, ale w niedzie­lę 29 października umawia się z rodziną, że przyjedzie dopiero nazajutrz. Coś jednak nie daje mu spokoju. Jedzie do szpitala. Piotr Szczęsny umiera chwilę po udzieleniu przez ks. Lemań­skiego ostatniego sakramentu.
   - Wojtek zadzwonił wtedy i powiedział: „Nie ma znaczenia, że biskup zamknął mi usta, Bóg wysyła mnie tam, gdzie jestem po­trzebny” - opowiada przyjaciel ks. Lemańskiego.

wtorek, 6 marca 2018

Samotność premieraGłównym doradcą premiera Morawieckiego jest jego asystentka z banku. Szef rządu nie ma doradcy strategicznego, bo decyzje polityczne ciągle podejmuje prezes Kaczyński

Renata Grochal

Monachijska Konferen­cja Bezpieczeństwa miała być sukce­sem Mateusza Morawieckiego. Dzień wcześniej spotkał się w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, z którą rozmawiał po niemiecku bez tłumacza. Kilka dni Później niemieccy posłowie wezwali rząd rezygnacji z budowy gazociągu Nord Stream 2. Polska od lat protestuje przeciwko gazociągowi. Razem z zapisem w umowie koalicyjnej chadeków i socjal­demokratów o strategicznym partnerstwie Polsko-niemieckim miały to być dowody, po rządach Beaty Szydło, która wojowała z Niemcami i Unią, Polska zmienia kurs. A wszystko dzięki Morawieckiemu.
   Jednak sukces zamienił się w blamaż. Bo nieoczekiwanie izraelski dziennikarz Ronen Bergman zapytał premiera, czy po nowelizacji ustawy o IPN zostałby uzna­my Za przestępcę za przytoczenie historii swojej urodzonej w Polsce matki. Przeży­ło Holokaust, ale wielu członków jej ro­dziny zginęło, bo Polacy donieśli na nich na Gestapo. Morawiecki zapewnił, że dziennikarz nie zostałby ukarany i dodał, »obok polskich sprawców byli żydowscy sprawcy, rosyjscy czy ukraińscy”. Ta wypowiedź wywołała wielką międzyna­rodową burzę w mediach.
   Gdy pytam współpracowników Morawieckiego, dlaczego premier powiedział o „żydowskich sprawcach” Holokaustu, słyszę, że poczuł się zaatakowany przez Izraelskiego dziennikarza.
   - To nie było zaplanowane. Premier uznał, że wypowiedź dziennikarza ma na celu pokazanie, że źli są Polacy. Dlate­go chciał podkreślić, że źli ludzie byli po różnych stronach - mówi jeden z najbliż­szych doradców szefa rządu. Zapewnia, że Morawiecki nie jest antysemitą. - Ro­dzina jego matki podczas wojny ukrywała u siebie w Stanisławowie dwie Żydówki. Do dziś Morawieccy mają z nimi kontakt i nazywają je ciotkami - opowiada.
   Jednak nieoficjalnie współpracownicy Morawieckiego przyznają, że jest on prze­konany, iż wśród Żydów antypolonizm jest silniejszy niż antysemityzm w Polsce.
Polska musi się temu przeciwstawić.

poniedziałek, 5 marca 2018

"Gumowe ucho Prawa i Sprawiedliwości" i "Cienie na służbach"Gumowe ucho Prawa i Sprawiedliwości

Suchar z siedziby PiS na Nowogrodzkiej: „Kto najbardziej kocha ludzi?
Maciek Wąsik nikt tak jak on nie wysłucha drugiego człowieka”.

Maciej Wąsik, wicenadzorca służb specjal­nych w rządzie PiS, ma moralny prob­lem: czy jako bliski znajomy braci R., bohaterów afery re­prywatyzacyjnej, powinien nadzorować specsłużby? Albo szerzej - czy w ogóle powinien tropić występki?

W RUCH SZŁY PIĘŚCI
Karierę zaczyna przed laty pod skrzydłami Mariusza Kamińskiego - dziś ministra koordynatora służb specjalnych, wtedy działacza Ligi Re­publikańskiej. To Kamiński jest jego mentorem w Lidze, Liga słynie z anty­komunistycznych akcji i happeningów - przed wyborami w 1995 roku roz­kleja plakaty z wizerunkiem Aleksan­dra Kwaśniewskiego przerobionego na wampira i z podpisem: „Kwasula - czer­wony wampir”, obrzuca jajkami ministra edukacji w rządzie SLD Jerzego Wiatra, a każdego 13 grudnia wystaje przed willą Wojciecha Jaruzelskiego. Gdy wybucha afera „Olina”, śpiewa pod oknami pre­miera: „Józef Oleksy to czerwona szma­ta jest za pieniądze KGB!”.
   Opowiada znajomy Wąsika z tamtych lat: - Chłopaki do siebie lgnęli. Mają po­dobne temperamenty. Na imprezach, na weselach zdarzało się, że wśród gości od­krywali prawdziwego lub urojonego ko­munistę. W ruch szły pięści. Wąsik był tym większym, gdy trzeba było, zasłaniał sobą Mariusza. O Maćku mówiliśmy: Wicemariusz.

niedziela, 4 marca 2018

Siła złegoProblemem dużej części przeciwników PiS jest to, że znielubili samych siebie, a zaczęli adorować wyborców Kaczyńskiego i wierzyć w intuicje szefa PiS. To w elektoracie władzy ma być prawda i racja ludu, po drugiej zaś stronie tylko pustka i wina.

Po wyborach w 2015 r. zaczęło się rozliczanie błędów, które doprowadziły do podwójnego zwycięstwa PiS. „Byliśmy głupi, głusi, ślepi”, elity zawiodły, zgubiły je arogancja, niedostrzeganie wykluczonych, for­sowanie neoliberalnej ekonomii, niedocenianie czynnika kulturowego, odpuszczenie sfery sym­bolicznej itd. Wtedy ta autokrytyka wydawała się uzasadniona jako rodzaj oczyszczenia i gromadzenia myślowego kapitału na przyszłość. Zbiegła się zresztą w czasie z masowymi protestami przeciwko pierwszym antydemokratycznym eksce­som nowej władzy, która rozpoczęła proces faktycznej likwidacji Trybunału Konstytucyjnego i uruchomiła wyjątkowo nachalną propagandę w mediach publicznych, ujawniając swoje - skrywane przed wyborami - polityczne zamiary. Można się było spodziewać, że po okresie rozliczeń i wyciągania wniosków nastąpi mobiliza­cja wokół celu podstawowego, czyli odsunięcia PiS od rządzenia.
Przecież cały dramatyzm samobiczowania się niepisowskiej stro­ny polegał na świadomości, że w wyniku „koszmarnych błędów”, jak to określano, dopuszczono do władzy Kaczyńskiego, a więc - należy rozumieć - doszło do nieszczęścia. Podczas pikiet pod Trybunałem często padały pytania: jak to się mogło stać?

sobota, 3 marca 2018

Polaków portret ciasny,Wszystko wraca,Julia Salomon,Wróbel,Technika wstawania z kolan,Fałszywa historia jako mistrzyni fałszywej polityki i Witamina ŻPolaków portret ciasny

W światowej historii PR, jeśli taka kiedyś powstanie, to może być jeden z rozdziałów najciekawszych. Jak władze Polski w imię Polski, Polaków, god­ności, honoru i prawdy, na własne życzenie utytłały Polskę i Polaków w błocie.
   To od półwiecza najbardziej paskudny moment naszej hi­storii. I nawet alibi nie mamy żadnego. Polska zakotwiczona w sojuszach gwarantujących jej bezpieczeństwo i rosną­cą prosperity nie zdzierżyła ciężaru normalności. Po prostu wybraliśmy sobie władzę, która bez jakiegokolwiek powo­du, realizując plan marzeń Kremla, nieatakowana poszła na wojnę niemal ze wszystkimi, z sojusznikami i przyja­ciółmi na czele. Z głupoty, ignorancji, małości, cynizmu, ze wszystkiego po trochu, w sumie nieważne. A na końcu, gdy podpalacz rozniecił już wielki pożar, próbuje wejść w rolę strażaka i zbawcy. W imię obrony godności Polaków wyge­nerował nieznany od kilku pokoleń antypolonizm, dzięki czemu może zrobić z Polski jeszcze bardziej oblężoną twier­dzę i uczynić z elektoratu swojego zakładnika.
   W październiku 1979 r. otwarto w Muzeum Narodowym w Krakowie słynną wystawę „Polaków portret własny”. Mo­ment był może przypadkowy, ale zrządzeniem losu wspania­ły - rok po wyborze kardynała Wojtyły na papieża, rok przed narodzinami Solidarności. To był portret narodu dumnego, zasługującego na nieskończenie więcej, niż miał w tamtym momencie.
   Dziś Polaków portret własny to - trudno uniknąć tego wrażenia - portret ciasny. Trybunał Sprawiedliwości UE za­rzucił Polsce, że naruszyła unijne normy czystości powie­trza. Nic nie poradzę, że bardziej niż ze smogiem kojarzy mi się to w tych dniach z atmosferą, którą zafundowała Polsce ta władza. Nie pobrzmiewają w niej echa polskiego oświe­cenia i apeli AK wzywających do ratowania Żydów, orę­dzia zjazdu Solidarności do narodów Europy Wschodniej i homilie Jana Pawła II. W tych dniach bardziej donośne są echa wrzasku ONR-owskich bojówek, wystąpień Gomułki a bardziej widoczne klisze z endeckiej prasy sprzed wojny i PZPR-owskiej z marca 1968 r. I przypomnijmy tylko, że ten smog nietolerancji zaatakował, gdy premierem został czło­wiek, który miał pokazać lepszą twarz tej władzy. Może po prostu ma ona taką twarz, jaką ma, całkowicie niezależnie od aktualnego doboru masek.

piątek, 2 marca 2018

Nomenklaturowa arystokracjaZapowiadana przez PiS „budowa nowego narodu” i „wymiana elit” odbywa się za pieniądze polskich podatników, w drodze zawłaszczania publicznego majątku przez rządzącą partię

Jarosław Kaczyński zarzucał przed laty Akcji Wyborczej Solidarność, że po zdobyciu władzy zastosowała zasadę TKM czyli Teraz K...a My. Obsadzała swoimi ludźmi państwo i gospodarkę, nie dbając o kompeten­cje. Dziś sam Kaczyński używa ali­bi wielkiej ustrojowej rewolucji, aby spełnić marzenie każdego partyjnego lidera zbudować siłę własnej partii i kupić lojalność swoich ludzi za pub­liczne pieniądze.

PARTIA MILIONERÓW
PiS będzie  pierwszą partią w historii III RP, która sprawując wła­dzę, stanie się klubem milionerów. Bliscy współpracownicy Jarosława Ka­czyńskiego uwłaszczają się w najwięk­szych spółkach skarbu państwa, skąd po paru latach (a nieraz nawet po paru miesiącach urzędowania) można wyjść bogatszym o miliony złotych. Personal­ne czystki, jakie co jakiś czas przecho­dzą przez zarządy Orlenu, Lotosu, PZU czy spółek zbrojeniowych, powiększają pęczniejące grono uwłaszczonych par­tyjnych działaczy.
   Drugi szereg ludzi Kaczyńskiego też wychodzi na swoje dzięki zniszczeniu przez PiS służby cywilnej i powrotowi zasady partyjnej nomenklatury. Odda­je to w ręce działaczy partyjnych tysią­ce państwowych i publicznych urzędów. Po objęciu stanowisk natychmiast pod­nosi się im pensje, przyznaje nagrody i premie. W ten sposób partyjny awans faktycznie realizuje program wymiany elit, gdyż przesuwa ludzi często całko­wicie pozbawionych kompetencji, kwa­lifikacji. zawodowego doświadczenia - z kategorii wiecznych nieudaczników do elity materialnego sukcesu.
   Trzecią metodą uwłaszczenia rzą­dzących jest likwidacja kryteriów (a co najmniej liberalizacja tych kryteriów) organizowanych przez państwo prze­targów na wykonanie publicznych inwestycji, zakup wyposażenia czy wy­konanie usług. Pozwala to uwłaszczyć na majątku publicznym już nie tylko działaczy PiS. ale także ich rodziny czy powiązanych z tą partią biznesmenów.
   Kolejna metoda dokarmiania swoich to zatrudnienie ich w kolejnych powsta­jących instytucjach - najczęściej dublu­jących istniejące już instytucje państwa (też zresztą obsadzone przez PiS-owską nomenklaturę).
   Przykład? W ubiegłym tygodniu PiS przeprowadziło przez Sejm i Senat ustawę powołującą Instytut Współpra­cy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patron jest szlachetny - w czasie II wojny światowej organizował siatkę kurierów z okupowanej Polski na Wę­gry. Problem w tym, że istnieje już In­stytut Polski w Budapeszcie, który za ogromne publiczne pieniądze robi to samo, co ma robić nowy instytut. PiS już tam wsadziło swoich ludzi, wszak wszystkie Instytuty Polskie podlegają MSZ, gdzie politykę personalną prowadzi Jan Dziedziczak, jeden z pomniej­szych cyngli Kaczyńskiego.
   W nowy Instytut Współpracy Połsko-Węgierskiej PiS zamierza pompować 6 milionów złotych rocznie przez co naj­mniej 10 lat. Jego dyrektor będzie po­woływany przez premiera - oficjalnie z pensją 10 tysięcy miesięcznie, ale PiS potrafi za pomocą nagród i premii cu­downie rozmnażać chleb i wino dla swo­ich ludzi.
   Gdy władze Tarnowa zgłosiły pod­czas prac parlamentarnych wniosek o umieszczenie nowego instytutu w tym mieście, by obniżyć koszty, wykorzystu­jąc bazę zasłużonego dla stosunków pol­sko-węgierskich tamtejszego Muzeum gen. Józefa Bema, PiS odmówiło. No, bo niby czemu ludzie obsługujący Kaczyń­skiego na Nowogrodzkiej mieliby jeździć po odbiór pensji aż do Tarnowa?
   60 milionów to grosze w porówna­niu z kwotą pół miliarda złotych, jakie otrzymała Polska Fundacja Narodowa na działalność, z którą nie potrafi sobie poradzić - czyli na obronę wizerunku Polski w czasie kryzysów regularnie pro­wokowanych przez rząd.
   Takich stanowisk dla swoich ludzi PiS od dwóch lat kreuje w całej Polsce tysią­ce. Do tego dochodzi Narodowy Instytut Wolności, który będzie transferował mi­liardy publicznych złotówek do prawico­wych organizacji pozarządowych, by jak najgłębiej zmienić strukturę społeczeń­stwa obywatelskiego w Polsce.